LAD atbalsts mazajām lauku saimniecībām

LAD atbalsts mazajām lauku saimniecībām

Līdz 2027.gadam būs pieejami 20 miljoni EUR mazo lauku saimniecību attīstībai. Projekta ietvaros varēs saņemt atbalstu līdz 30 000 EUR jaunas un lietotas tehnika (ne vecāku par 5 gadi), stādu, būvju, zemes iegādei un citiem ieguldījumiem, kas nepieciešami saimniecības attīstībai.

Pieteikšanās 1.kārtai 06.10.2023.-06.11.2023.

Šajā programmā mazajām lauku saimniecībām paredzēts, ka sākotnēji projekta finansēšana ir jāveic no saviem finanšu līdzekļiem, un pēc projekta pabeigšanas Lauku atbalsta dienests atmaksās veiktos ieguldījumus.

Atbalsta piešķiršanas kārtību regulē 2023.gada 13.jūnija MK noteikumi Nr.306.

Atbalsta pretendents un nosacījumi

Uz atbalstu varēs saimniecības, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

 • gada kopējais apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 EUR;
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmu reģistrā vai VID;
 • dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir deklarēta lauku teritorijā;
 • kopējā īpašumā esošās un nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 100 hektārus.
 • Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Atbalstu var saņemt arī tad, ja iepriekš ir saņemts atbalsts 2014.–2020. gadam pasākumā "6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Atbalsta apjoms un likmes

Maksimālais atbalsts vienai saimniecībai ir 30 000 EUR, kas var tikt piešķirts divos posmos:

 1. Atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai - no 5000 līdz 15 000 EUR (par saimnieciskās darbības uzsācēju uzskata atbalsta pretendentu, kurš ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai VID un kuram līdz projekta iesniegšanai nav deklarēti ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības);
 2. Atbalsts saimnieciskās darbības attīstībai - līdz 30 000 EUR.

Atbalsta likmes:

 • 85% būvēm, žogiem, zemes iegādei, agregātiem, stādiem, programmatūrai, zaļās investīcijas (piem. saules paneļi). Dzīvnieku iegādi neattiecina;
 • 50% lauksaimniecības tehnikas (traktortehnikas) iegādei;

Iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos atbalstam, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Projekta pieteikums ar informāciju par atbalsta pretendentu un projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem;
 2. Darījumdarbības (biznesa) plāns diviem līdz četriem gadiem, norādot ražošanas apjomu, izmaksas un detalizētu naudas plūsmas pārskatu pa gadiem;
 3. Ja paredzēta būvniecība, informāciju par būvniecības lietu, kas ir reģistrēta BIS sistēmā;
 4. Ja paredzēta būvniecība vai ilggadīgie stādījumi un ja zemes gabals nav atbalsta pretendenta īpašumā, nepieciešams zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai informāciju par zemesgrāmatā ierakstītām apbūves tiesībām vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.
 5. Ja plānoti ilggadīgie stādījumi, nepieciešams skiču projekts ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem
 6. Dokumentus, kas apliecina cenu salīdzināšanu;
 7. Citi dokumenti saskaņā ar noteikumiem.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un konsultācijas finansējuma pieteikuma sagatavošanai vai digitalizācijas risinājuma izstrādei, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.