Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Līdz 2024. gada 27.maijam notiks projekta pieteikumu pieņemšana LAD pasākuma 4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās 12.kārtā.

Atbalsta piešķiršanas kārtību regulē 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.600 un MK noteikumi Nr.598.

Atbalsta nosacījumi

Atbalsts tiek sniegts par ieguldījumiem, kas paredzēti klimata pārmaiņu vai pielāgošanās pasākumu īstenošanai. Attiecināmi ir ieguldījumi tikai pamatlīdzekļu iegādē un būvniecībā atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai.

 • Pieejamais atbalsta apjoms: 24 miljoni EUR;
 • Pieteikšanās termiņš: 27.05.2024.;
 • Atbalsta likme: 30 - 70%;
 • Attiecināmās izmaksas: līdz 2 miljoniem EUR;
 • Atbalsta pretendents: lauku saimniecība, kuras ienākumi no lauksaimniecības ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā ir vismaz 4000 EUR, vai atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība.
 • Projektu realizācijas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas dienas:
  • 12 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 1.augusts.;

Iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos atbalstam, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Projekta pieteikums ar informāciju par atbalsta pretendentu un projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem;
 2. Ja attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 500 000 EUR, dokumenti par līdzekļu pieejamību (bankas vai savi) kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma;
 3. Ja paredzēta būvniecība, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma dokumentus vai BIS lietas Nr. ar:
  1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
  2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
  3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  4. iepirkuma dokumentus;
 4. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 700 000 EUR, pievieno biznesa plānu, kurā ietver informāciju par uzņēmuma vēsturi, uzņēmuma pašreizējo darbību, projekta īstenošanas termiņiem un īstenošanas sistēmu, konkurenci, sadarbību ar citiem partneriem un saistību ar citiem projektiem un nepieciešamajām investīcijām;
 5. Citi dokumenti saskaņā ar noteikumiem.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un konsultācijas finansējuma pieteikuma sagatavošanai vai digitalizācijas risinājuma izstrādei, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.