EJZAF atbalsts investīcijām akvakultūrā

EJZAF atbalsts investīcijām akvakultūrā

Līdz 2023.gadam 15.decembrim ir iespēja iesniegt projekta pieteikumus atbalstam investīcijām akvakultūrā. Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākuma 2.kārtā ir pieejami 7 miljoni EUR atbalstam akvakultūras attīstībai - modernizācija, būvniecība, iekārtu iegāde.

Pieteikšanās 2.kārtai 30.10.2023.-15.12.2023.

Pasākuma mērķis ir ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšana, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšana, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas, piemēram, ieguldījumi ražošanas infrastruktūrā, iekārtās, tehnoloģijās, vai IT sistēmās, lai palielinātu akvakultūras produkcijas apjomu, uzlabotu ražošanas efektivitāti, dažādotu audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu, uzlabotu dzīvnieku veselību un labturību, aizsargātu tos no savvaļas dzīvniekiem, uzlabotu produktu kvalitāti, vai pievienotu vērtību uzņēmuma ražotajiem akvakultūras produktiem, vienlaikus saglabājot videi draudzīgu pieeju un nodrošinot ekoloģisko ilgtspēju.

Atbalsta piešķiršanas kārtību regulē 2022.gada 20.septembra MK noteikumi Nr.588.

Atbalsta pretendents un nosacījumi

Uz atbalstu var pretendēt:

 • komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai un izpilda vairākus nosacījumus:
  • pretendentam ir pieredze uzņēmējdarbībā, kuru apliecina, izpildot vismaz vienu no šiem punktiem:
   • tā vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 250 000 EUR;
   • tā īpašniekam vai dalībniekam ir vismaz divu gadu pieredze tāda uzņēmuma vai saimniecības vadībā, kurā vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 250 000 EUR;
   • tā vidējais neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 15 000 EUR, ja tas atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam un projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 150 000 EUR;
  • pretendentam ir piemērojama izglītība:
   • tā īpašniekam vai dalībniekam ir vismaz pamatzināšanas akvakultūrā, un to apliecina dokuments par vismaz 160 stundu ilgas Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditētas profesionālās izglītības programmas apguvi akvakultūras jomā;
   • projekta īstenošanas un uzraudzības laikā pie pretendenta uz darba līguma vai cita civiltiesiska līguma, piemēram, uzņēmuma līguma, pamata strādā speciālists ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību akvakultūras jomā (valstī atzītā mācību iestādē apgūti ar akvakultūras nozari saistīti licencētas un akreditētas programmas priekšmeti vismaz 320 stundu apjomā) un praktisku pieredzi akvakultūras dzīvnieku audzēšanā;
   • tā īpašnieks vai dalībnieks projekta izstrādes un īstenošanas laikā konsultējas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" par uzņēmumā esošo vai plānoto akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām, ja pretendents atbilst sīkā (mikro) vai mazā komersanta statusam un projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 EUR. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma to informē par sniegtajām konsultācijām.
 • akvakultūras produktu ražotāju organizācija, kas īsteno projektu kopīgiem mērķiem un kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli;
 • valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā.

Atbalsta nosacījumi

Atbalsts tiek sniegts par ieguldījumiem, kas attiecas uz jaunu būvniecību un esošo būvju modificēšanu, novietošanu, aprīkošanu, atjaunošanu, jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, dīķu atjaunošanas darbiem, patentu saņemšanas vai izmantošanas izmaksām un projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām.

 • Pieejamais atbalsta apjoms: 7 miljoni EUR;
 • Pieteikšanās termiņš: 15.12.2023.;
 • Atbalsta likme:
  • sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – 60 procentu no attiecināmajām izmaksām;
  • pārējiem uzņēmumiem – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām;
  • specializētās tehnikas iegādei dīķu atjaunošanai – 50 procentu no attiecināmajām izmaksām.
 • Attiecināmās izmaksas: līdz 5 miljoniem EUR;
 • Projektu realizācijas termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos atbalstam, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Projekta pieteikums ar informāciju par atbalsta pretendentu un projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem;
 2. Ja attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 500 000 EUR, dokumenti par līdzekļu pieejamību (bankas vai savi) kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma;
 3. Ja paredzēta būvniecība, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma dokumentus vai BIS lietas Nr. ar:
  1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
  2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
  3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  4. iepirkuma dokumentus;
 4. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa ir lielāka par 150 000 EUR, pievieno biznesa plānu, kurā ietver informāciju par saimnieciskās darbības veicēja pašreizējo darbību un mērķiem, tirgu un konkurentiem, ieguldījumu saistību ar sasniedzamajiem rādītājiem, produkta ražošanas tehnoloģisko procesu aprakstu, projektā plānotās produkcijas realizāciju, projektā paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām, tās izvērsti aprakstot un atšifrējot katras izmaksu pozīcijas nozīmi kopējā audzēšanas procesā, projektā paredzēto audzēšanas procesu, sadarbības partneriem, galvenajiem riska faktoriem un plānotajiem pasākumiem to novēršanai;
 5. Citi dokumenti saskaņā ar noteikumiem.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un konsultācijas finansējuma pieteikuma sagatavošanai vai digitalizācijas risinājuma izstrādei, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.